Binnen T-cendent hebben we als team al 27 jaar een bijzondere expertise opgebouwd t.a.v. genderdysforie en de onderliggende problematiek. Onze collega’s van het BENELUX GENDERTEAM hebben ook zo hun sporen op dit vlak verdiend.

Soms ontdekken mensen dat ze graag kleding (of onderdelen daarvan) dragen van de andere sekse of zelfs het idee hebben dat hun lichaam niet past bij hoe ze zich van binnen voelen. Soms kunnen ze niet overweg met de indeling in seksen en voelen zich daar niet inpassen. Dat heet allemaal genderdysforie. Er zijn verschillende vormen (o.a. travestie, transgenders en transseksuelen, draq queens, show girls, queer, non binair) en aanverwante dan wel onderliggende problematiek (o.a. fetisj, verslaving, body dysmorfic disorder, autisme, borderline, etc.) waarvoor een aparte behandeling wordt geboden.

Je kunt bij T-cendent terecht voor:

  • persoonlijke begeleiding bij het vinden van je eigen genderidentiteit, bij de vraag: Wie/wat ben ik nou precies? En: Hoever gaat het?
  • een deskundigenverklaring omtrent wijziging van geslacht
  • psychische begeleiding van het begin tot het eind van de transitie
  • verwerking van jeugdproblemen (oa. ontstaan door onderdrukking van de ware aard)
  • testen (met name op persoonlijkheidsproblematiek / onverwerkte problematiek en op onderscheid travestie-transgender- transseksualiteit)
  • begeleiding en behandeling bij ontstane relatie, gezins-, sociale en/of werkproblemen, van zowel transgenders als hun omgeving
  • begeleiding en doorverwijzing tijdens de Real Life Fase en/of hormoonfase
  • begeleiding en doorverwijzing tijdens eventuele operatieve fases als bijvoorbeeld FFS (gezichtsaanpassing) en SRS-fase (geslachtsaanpassing)
  • nazorg: begeleiding bij diverse problematiek na afloop van het operatieve traject
  • hulp voor de omgeving in de omgang met dit proces (partner, kind, familie, vriend, bekende, werk gesprekken)

Voor medische behandelingen (o.a. operaties), lichaams- en gezichtsaanpassingen, laseren, epileren, logopedie e.d. verwijst ons MDO (multi disciplinair overleg) je door naar  onze samenwerkingspartners, zowel in Nederland als ook in het buitenland, waar wij al jaren mee samenwerken binnen het BENELUX GENDERTEAM. De keuze van behandelaar is een vrije keuze van jou als cliënt.

         

T-cendent behandelt grensoverstijgend, conform de meest recente (inter)nationale richtlijnen van de Social Standards of Care van de World Professional Association for Transgender Health en de Nederlandse Kwaliteitsstandaard Transgenderzorg Transgender, samen met haar BENELUX GENDERTEAM partners.

Meer informatie over genderdysforie, genderdiversiteit clubs en partnerdagen vindt u op de website https://www.vereniging-genderdiversiteit.nl/

Informatie en uitwisseling van ideeën kunt u vinden op:
www.travestie.org
https://t-nederland.nl
www.transman.nl
www.transgendernetwerk.nl/transgenderinfo
www.transvisie.nl
www.transwerkt.nl

Zorg door een GZ psycholoog, lid van een multidiscplinaire ketenzorg (BENELUX GENDERTEAM)
Vanaf 1 januari 2022 wordt de zorg verdeelt in diagnostiek of behandeling en is de behandelaar bepalend. Je kunt dus:
– gesprekken met een GZ-psycholoog hebben
– testen maken en bespreken met een GZ-psycholoog
– een vorm van e-Health (e-Health zijn programma’s op internet, die je thuis kunt toepassen en die je kunnen helpen bij je psychische problemen);
– een combinatie van gesprekken en e-Health en/of diagnostiek.
Deze behandeling kunnen wij toepassen bij lichtere vormen van genderdysforie en vervolgtrajecten.
De psycholoog is geregistreerd bij het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) en/of als GZ-psycholoog ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en valt daarmee onder de klachtenregeling van het NIP en het tuchtrecht van de BIG.

Wanneer er meer aan de hand is (co morbiditeit – bijkomende problematiek als een post traumatische stress stoornis, autisme, AD(H)D, angststoornissen, dissociatieve stoornis, borderline e.d. dan wel ernstige depressies of fysieke problematiek of LVB) dan zijn er meer intensieve gesprekken en uitgebreid onderzoek, als mede begeleiding van de psychiater, omdat er sprake is van meer heftigheid, lange duur en/of ernst van de problemen.

Een psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog, neuropsycholoog, psychiater en GZ-psycholoog zijn volledig erkend, gekwalificeerd en gediplomeerd, evenals alle samenwerkende artsen en andere partijen op hun gebied.

Intake
Nadat je jezelf hebt aangemeld, vragen we je een verwijsbrief van je huisarts te sturen en dossier informatie aan te leveren, waarna een screening volgt. Nav. het screeningsgesprek en evaluatie daarvan in ons MDO ga je al dan niet door met diagnostiek en/of behandeling bij ons en plannen we een afspraak voor een intake of kom je op de wachtlijst te staan. Gezien de covid vinden gesprekken met regelmaat via internet plaats. Je kunt alleen of samen met je partner naar het eerste gesprek toe komen. Er kan rustig gesproken worden over de problemen die spelen bij jezelf maar ook de problemen die spelen in de leefomgeving van de cliënt kunnen desgewenst aan bod komen. Voordeel van samen komen is dat je samen het proces doorleeft en elkaar minder snel kwijt raakt in deze persoonlijke ontwikkelfase. In sommige gevallen kan het zijn dat het beter is apart te komen en wordt elk of een van beiden met de eigen problematiek geholpen. Gedurende de intake vormt de behandelaar een beeld van de problematiek. Vervolgens wordt samen met jou een behandelplan opgesteld en doorgenomen en de papieren voor de verzekering en verwijzingen in orde gemaakt. Zo kan er meestal direct gestart worden met de diagnostiek en/of behandeling.

Op het moment dat er sprake is van bijkomende of ernstige problematiek naast of ipv. genderdysforie, waarbij er continue zorg nodig is, kan er een doorverwijzing plaatsvinden naar derden (bijv. arts, fysiotherapeut, diëtiste, logopedist, psychiater) dan wel ondersteuning elders geregeld worden met onze samenwerkingspartners.

Diagnostiek
Je wordt getest op persoonlijkheid en bijkomende problematiek, naast de persoonlijke gesprekken die plaatsvinden. Bij de een is de diagnose genderdysforie (al dan niet met bijkomende psychische of lichamelijke problematiek) eenvoudiger vast te stellen dan bij de ander, omdat er sprake kan zijn van een samenhang van verschillende factoren. Door middel van vragenlijsten en gesprekken wordt al vaak veel helder. Soms is tevens onderzoek door anderen noodzakelijk. De psychiater kijkt hierin mee en beslist mee n.a.v. de resultaten van onderzoek, evenals het Multi Disciplinaire Overlegteam (MDO) van het BENELUX GENDERTEAM. Nadat een diagnose is vastgesteld wordt een vervolgbehandelplan opgesteld, dat aansluit bij de genderproblematiek.

Begeleidingstraject
Naar aanleiding van het samen met jou opgestelde en ondertekende behandelplan wordt, indien genderdysforie is vastgesteld, een vervolgbegeleiding gestart en worden alle fases doorlopen die daarbij horen en die je wenst of noodzakelijk vindt. Daarbij kunnen we zowel jou als de verdere omgeving ondersteunen bij de omgang met de dysforie.

Voor de aanpak van bijkomende problematiek maken wij gebruik van verschillende behandelmethoden en samenwerking met collega’s op dat vlak, afhankelijk van wat er speelt en welke behandeling naar verwachting het meest succesvol zal zijn. Gezien de lange wachtlijsten bij de gender centra besteden we dit momenteel veelal uit bij onze samenwerkingspartners dan wel werken we samen met de regionale GGZ bij cliënten in de buurt.

Deskundigenverklaring
In Nederland is het mogelijk om het geslacht dat werd geregistreerd in je geboorteakte aan te laten passen. De wet die dit vanaf 2014 eenvoudiger maakte is de Transgenderwet. Iedereen van 16 jaar en ouder kan een Deskundigenverklaring Wijziging geslacht aanvragen (mag niet meer dan 6 maanden oud zijn).

Wanneer je overtuigd bent van het feit dat je het geslacht op je ID-pas/paspoort/rijbewijs wilt wijzigen, omdat je zeker weet dat je je geboortegeslacht wilt wijzigen in het geslacht zoals je je van binnen voelt, dan kun je bij ons terecht. Er volgt een specifiek interview waarbij we samen met jou e.e.a. doornemen en je met name moeten voorlichten over de gevolgen van je keuze. Is het helder dat je die gevolgen begrijpt en overziet, dan kunnen we je de beoogde verklaring verstrekken. Mocht je al bij ons in behandeling zijn, dan wordt deze stap meegenomen in de behandeling en samen met jou overwogen.

Aan een deskundigenverklaring zijn kosten verbonden:
– gesprek met een deskundige 250,- euro incl. schriftelijke verklaring
Als je die niet zelf kunt betalen, dan kun je beroep doen op de Bijzondere Bijstand van je gemeente. Vraag dit altijd van tevoren aan om geen afkeuring van je gemeente te riskeren.

Ben je in Nederland geboren dan moet je met je huidige ID en de deskundigenverklaring naar de gemeente waar je geboren bent. Ben je buiten Nederland geboren, dan moet je naar de gemeente Den Haag (zie hun website hierover, je moet wel maximaal 12 maanden legaal in Nederland wonen en hebt een trouwacte van je ouders nodig, naast een gelegaliseerde geboorteacte uit je land van herkomst). Veel gemeenten hebben informatie op hun website staan hierover. Vaak moet je persoonlijk langskomen.

De wijziging van geslacht is een aantekening op je geboorteakte en de ambtenaar zal je een uitdraai meegeven voor je eigen administratie. Het kan even duren voor de wijziging ook in de Basisregistratie Personen is doorgevoerd. Je kunt dat op MijnOverheid controleren. In de tussentijd is je ID niet meer geldig, dus houdt daar rekening mee!!!

Is de wijziging doorgevoerd, dan kun je vervolgens bij je huidige gemeente nieuwe ID papieren aanvragen. Voor het rijbewijs moet de RDW de wijziging ook in haar systeem hebben overgenomen. Laat de Burgerlijke stand van je gemeente dat controleren of bel zelf het RDW voor je een nieuw rijbewijs aanvraagt.

Instanties die automatisch de wijziging doorkrijgen: zorgverzekeraar, pensioenfonds, SVB, belastingdienst, RDW, UWV.
Waar je het zelf moet regelen: bank, verzekering, verenigingen ed, abonnementen, huisarts, tandarts, ziekenhuis, loonadministratie en evt. diploma’s aanpassen via oude scholen

Heb je een buitenlands paspoort, dan ben je afhankelijk van de regels in dat land. Een ambassade moet je verder kunnen helpen. Spanje neemt de Nederlandse wijziging overigens over. Mocht je problemen ondervinden met het wijzigen van je buitenlandse paspoort, meldt het dan bij het discriminatiepunt van TNN.

Een x in je paspoort is mogelijk in Nederland en ook daarvoor kunnen we een verklaring geven, maar je moet er daarna wel voor naar de rechter gaan. Met diens toestemming kun je daarna eea. aan laten passen bij je geboortegemeente.

Voornaamswijziging
Als je je geslacht laat veranderen, laat dan je voornaam direct mee veranderen tijdens dezelfde afspraak bij je geboortegemeente. Dan is het gratis! Ongeacht welke en hoeveel nieuwe namen/voorletters je kiest