Om voor vergoeding van onze behandeling in aanmerking te komen dien je een verwijzing (bij kinderen ook een Beschikking tot PGB) te hebben. Deze kun je via de huisarts (en bij kinderen met een verwijzing van de huisarts bij het sociaal team van de gemeente) aanvragen. Daarnaast vragen wij je verzekeringsgegevens, BSN (burgerservicenummer) en een geldig identiteitsbewijs. Ons secretariaat helpt hierbij.

Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars. Dat betekent dat je na elke behandeling een factuur krijgt van ons en die zelf betaalt (en meteen van de verzekering terug krijgt).Wat ze exact vergoeden kan per polis verschillend zijn.

Heb je een restitutie polis dan krijg je over het algemeen meer vergoed (85-100% meestal) dan bij een natura polis (ongeveer 60-85%).. Vraag eea. dus even goed na bij je verzekering (het gaat om vergoeding voor een GZ-psycholoog ambulant en werkend in een multidisciplinair genderteam), zodat je weet op welke vergoeding je recht hebt (Ambulant II).
Lees meer over vergoedingen in de folder onderaan deze pagina!

Akte van Cessie/Betalingsregeling

Via een betalingsregeling verklaar je bij je verzekeraar verzekerd te zijn op het moment van aanmelding en geef je aan de kosten voor de behandeling te zullen betalen. De zorgverzekeraar kan dan ook de kosten rechtstreeks aan ons betalen indien zij die mogelijkheid hebben, wat jou de nodige rompslomp scheelt. Vraag bij je verzekering na of ze deze mogelijkheid hebben en toepassen.

Eigen risico
Je preintake (verwijsbrief en dossierinformatie aanleveren, screening en kort gesprek), intake en behandeling dan wel diagnostiek bij ons worden door je zorgverzekeraar verrekend met je openstaande eigen risico. Dus dat bedrag moet je eerst zelf betalen, als je nog niet voldoende zorgkosten hebt gemaakt in het jaar waarin je de factuur van ons krijgt. Heb je al wel zorgkosten gehad dat jaar, dan kan je eigen risico minder dan wel al helemaal betaald zijn door je en hoef je dat eigen risico niet meer te betalen. Check dus hoeveel eigen risico nog open staat voordat je aan de behandeling begint.

Het wettelijk eigen risico op de zorgverzekering wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld. Dit is het maximumbedrag dat door je zorgverzekeraar berekend wordt over alle gebruikte zorg in een kalenderjaar aan jou zelf. Dit komt bovenop een eventueel vrijwillig eigen risico dat je hebt afgesproken met je zorgverzekeraar.

Kind- en Jeugd-behandelingen worden vergoed door de gemeente vanuit PGB’s. De gemeente bepaald het eigen risico.

Niet verschijnen op een afspraak
Ben je verhinderd voor een afspraak? Laat het ons uiterlijk 24 uur van te voren weten. Buiten kantoortijden kun je annuleren door duidelijk je met je naam en afspraakgegevens in een app aan ons af te melden (06-30088549) dan wel via e-mail (info@t-cendent.nl) een afmelding te sturen.
Wanneer je niets laat weten dan appt en/of mailt de behandelaar je. Als je niet reageert, krijg je schriftelijk bericht om binnen twee weken te reageren. Je dossier wordt afgesloten als je niet reageert of tweemaal niet op een afspraak verschijnt zonder bericht of tweemaal binnen 24 uur afbelt, dan wel na 3 maanden geen afspraak te hebben gehad. Je krijgt daar melding van en kan dan nog zorgen dat je behandeling als nog wordt opgepakt.
Bij te laat afbellen (dus binnen 24 uur voor de afspraak) of niet verschijnen zonder bericht, ook vanwege ziekte, wordt de helft van het sessiebedrag in rekening gebracht bij jezelf. Verzekeringen betalen daar niet voor.

Zorgprestatiemodel
Behandelingen in de ambulante GGZ worden vergoed op basis van het nieuwe Zorgstelsel dat per 1-1-2022 is ingegaan. Voor diagnose en behandeling zijn verschillende tarieven door de NZA opgesteld, afhankelijk van de duur van de sessie (aantal minuten). Op basis van de diagnose wordt een behandeltraject gestart. De tijdsduur van alle directe contactmomenten wordt geregistreerd en daarvan krijg je dus meteen die dag of dezelfde week nog een factuur. Indirecte tijd zoals verslaglegging, overleg e.d. zitten in deze uurtarieven verdisconteerd. Elke sessie wordt na afronding gedeclareerd in een vast aantal minuten. Je krijg een factuur die je kunt indienen bij je verzekeraar. Voor een overzicht van de landelijk vastgestelde tarieven, zie: https://zorgprestatiemodel.nza.nl/  de tarievenzoeker

De behandeling zelf betalen
Cliënten van het Benelux Genderteam / ETZorg / afd. T-cendent kunnen de behandeling ook  zelf betalen, indien gewenst. De mogelijkheid zelf te betalen bestaat ook voor therapievormen die niet (meer) door de verzekeraar vergoed worden. Denk hierbij aan partner-relatietherapie of therapie voor rouwverwerking of arbeidsgerelateerde problematiek. Als je voor deze behandelingen zelf betaald, dan spreek je dus je zorgverzekering niet aan. Er gaan geen gegevens naar je zorgverzekeraar en je verbruikt geen eigen risico.

Deskundigenverklaring TG
Wat ook zelf betaald moet worden is een deskundigenverklaring Transgender. De kosten daaraan verbonden zijn 250,- euro voor een gesprek met een transgenderdeskundige en het opstellen van de verklaring.

Kosten als je zelf betaalt
Benelux Genderteam / ETZorg / afd. T-cendent hanteert standaardtarieven voor behandelingen. Elke behandeling start met een intake. De intake bestaat uit een gesprek van 1 -1,5 uur (indien noodzakelijk langer) met een gekwalificeerde behandelaar, waarin de problematiek wordt geïnventariseerd. Er wordt bekeken wat de beste behandeling is en hoeveel behandelsessies er ongeveer nodig zijn.
Voor de intake rekenen wij € 313,91
Na de intake kan in overleg de behandeling gestart worden. Per behandelsessie van 45 minuten wordt € 187,72 gerekend, voor een diagnostiek sessie 240,43 per 45 minuten.
Voor een relatietherapie wordt een sessie van 90 minuten i.p.v. de normale 45 minuten gebruikt en dus zijn de kosten € 313,91 per sessie.

De kosten verbonden aan een deskundigenverklaring zijn € 250,- euro totaal voor een gesprek met een transgenderdeskundige en het opstellen van de verklaring.

Voorwaarden voor zelf betalen
Voor de intake onderteken je een formulier waarin je verklaart de behandeling zelf te betalen. Je bent altijd vrij de behandeling te stoppen wanneer je dat wilt.