Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz-Instelling
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen
generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Het is een uitwerking van het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ. Per 16-5-2022 is dit aangepast naar de hierna volgende versie:

 1. Algemene informatie
 2. Gegevens ggz-aanbieder
  Naam instelling: ETZorg / T-cendent, lid van het BENELUX GENDERTEAM
  Naam indicerend of coordinerend regiebehandelaar: T. Schouten
  Praktijkadres en hoofd(post)adres: Pekstraat 2, 8211 AB Lelystad
  Nederland / Tel.nr: 020 – 619 4554 / spoed nr. 06 – 300 88 549
  email: info@etzorg.nl / Website:www.t-cendent.nl
  KvKnummer: 73681539
  BIG registratie: 39059106525
  Overige kwalificaties: trangender deskundige / enneagram trainer / mediator / post doctoraal leerkracht / lid van de ontwikkelingscommissie van de WPATH
  AGB-code praktijk: 94064485
  AGB-code persoonlijk: 94-000606
 3. Beschrijving zorgaanbod en professioneel netwerk:
  Onze organisatie richt zich op dienstverlening voornamelijk voor transgenders in ketenzorg samenwerking met diverse partijen binnen het BENELUX GENDERTEAM en daarbuiten. Er is sprake van een overgangssituatie waarin we zowel werken in de generalistische BGGZ (in samenwerking met de SGGZ), als indeling in categorieën conform het Zorg Prestatie Model. In de toekomst zal dit onderscheid komen te vervallen.

2.A Biedt zorg aan in:
De generalistische basis GGZ (in samenwerking met de SGGZ) en binnen het ZPM model.

2.B Biedt zorg aan in:
Categorie kortdurende zorg, intensieve zorg en chronische zorg binnen de generalistische basis GGZ / diagnostiek en behandeling binnen het ZPM in combinatie met SGGZ zorg binnen het BENELUX GENDERTEAM

 1. Beschrijving aandachtsgebieden / zorgaanbod:
  Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht: genderdysforie en trauma / PTSS. Daarbij richten we ons met name op de genderdysfore stoornissen en traumaverwerking, met met name stemmings-, angst-, slaap- en stress gerelateerde stoornissen, autismestoornissen, psychosomatische en mogelijk andere psychosociale factoren die zorg vormen bij (vermeende) genderdysfore dan wel getraumatiseerde mensen.3.A Biedt zorg aan in:
  Diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met genderdysforie en PTSS en daarbij behorende stoornissen / problematieken conform de Standards of Care van de WPATH en de Kwaliteitsstandaard Transgenderzorg. De daarin beschreven ketenzorg samenwerking is op ons van toepassing in het kader van ons lidmaatschap van het BENELUX GENDERTEAM. Bij het proces worden alle ondersteunende/behandelende partijen betrokken, als ook de primaire steungroep, wordt ehealth toegepast en MDO’s met samenwerkende partijen gehouden op regelmatige basis.

3.B Patienten/clienten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in de praktijk terecht:
Genderdysforie stoornissen en PTSS en de daarbij behorende co-morbiditeit, DIS, as I en II stoornissen en copingsproblematiek e.d.

 1. Samenstelling van de praktijk:
  Aan de praktijk zijn de volgende zorgverlenende medewerkers verbonden:

4.A De indicerend regiebehandelaar is: GZ-psycholoog / transgender deskundige T.Schouten (BIG 39059106525)

(ondersteunt door een stagiaire en/of basispsycholoog en een diagnostisch medewerker / samenwerkend met diverse partijen zoals bij punt 5 weergegeven in het ketenzorg BENELUX GENDERTEAM

4.B De coordinerend regiebehandelaar is tevens T. Schouten (BIG 39059106525)

 1. Professioneel (multidisciplinair) netwerk
  We werken samen met onze partners binnen het ketenzorg BENELUX GENDERTEAM, waaronder: diverse huisartsenpraktijken, collega psychologen / psychotherapeuten / psychiaters, verpleegkundigs specialisten, GGZ-instellingen, begeleidende instanties op het gebied van autisme, ADHD, PTSS, werk, persoonlijke ontwikkeling, praktische ondersteuning, coaches ed., ziekenhuizen, klinieken en vrijgevestigde artsen en specialisten in zowel binnen als buitenland.

In het professionele (multidisciplinaire) netwerk werken we met name samen met onze binnenlandse en buitenlandse collega’s van het BENELUX GENDERTEAM, maar op verzoek van patienten/clienten sporadisch ook met collega’s daarbuiten.

Gedurende de behandeling van onze cliënten maken we voortdurend gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk, aangezien diagnostiek, behandeling en begeleiding gezamenlijk wordt aangepakt en in gezamenlijke MDO’s wordt besproken en beoordeeld.

Patiënten/cliënten kunnen gedurende 24/7 terecht bij onze praktijk tijdens werkdagen en het weekend, dan wel bij de met ons samenwerkende coaches, dan wel bij de samenwerkende huisartspraktijken / huisartsenposten en/of klinieken of ziekenhuizen en/of doorgezonden worden naar de huisarts(enpost) of regionale crisisdienst buiten kantooruren.

Er zijn zo nodig per client specifieke afspraken met een GGZ-crisisdienst dan wel HAP of SEH.

We zijn als BENELUX GENDERTEAM (bestaande uit zelfstandige collega praktijken bekend bij de kwartiermaker transgenderzorg en de nodige klinieken/ziekenhuizen / instanties /verenigingen) voor transgenders met alle daaraan meewerkende partijen een lerend netwerk en leiden intern stagiaires op als wel geven in- en extern supervisie.

Externe partijen/instituten kunnen ons inzetten / ons benaderen / met ons samenwerken voor onderzoek, diagnostiek, behandeling, etc. Deze vorm van samenwerking is mogelijk indien gewenst en conform de eisen van de Kwaliteitsstandaard Transgenderzorg op initiatief van de externe partijen.

 1. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
  We hebben geen contracten met zorgverzekeraars gesloten, maar ze betalen onze zorg aan de client via BGGZ zorg voor een vrijgevestigde praktijk / Ambulant II GZ-psycholoog zorg conform het nieuwe zorgstelsel dat sinds 1-1-2022 van kracht is.
 2. Behandeltarieven
  De tarieven die we hanteren staan op de website, althans waar ze vindbaar zijn (tarievenzoeker van de NZA) en onder welke categorie (Ambulant II, GZ psycholoog). Tevens is het tarief voor zelfbetalers op onze website gepubliceerd, even als het tarief voor no-show.
 3. Kwaliteitswaarborg
  We voldoen aan de kwaliteitseisen die voortvloeien uit onze beroepsorganisatie, specialisme en/of branche/beroepsvereniging middels:
  – intervisie maandelijks
  – bij- en nascholing
  – registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
  – beroepscode voor (GZ) psychologen
  – werken volgens de SOC van de WPATH en conform de Kwaliteitsstandaard Transgenderzorg en het Transgenderprotocol van het BENELUX GENDERTEAM
  Dit alles is op onze website te vinden.

8a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn:
Onze zorgverleners moeten opgenomen zijn in het BIG register, zijn aantoonbaar
gediplomeerd en opgenomen in hun beroepsregisters. Daarnaast zijn zij verplicht een VOG aan te leveren. Deze drie voorwaarden worden gesteld vooraf aan het toetreden tot onze praktijk. Indien zij niet meer voldoen aan een van deze voorwaarden wordt de samenwerking ontbonden.

8b.Zorgverleners volgens zorgstandaarden en richtlijnen handelen:
Zorgverleners zijn verplicht te werken volgens beroepsstandaarden en richtlijnen.
Ook dit is geborgd in de afgesloten samenwerkingsovereenkomsten.
Niet nakomen hiervan kan leiden tot ontbinding van de contractrelatie.

8c.Zorgverleners deskundigheid op peil houden:
Zorgverleners dienen allen te participeren in MDO’s en intervisiegroepen en zijn verplicht een werk eis te handhaven die aan hun beroep wordt gesteld om hun titel te behouden. Dit wordt jaarlijks geëvalueerd en besproken in het team. Bij het niet handhaven van de deskundigheid in deze opzichten, kan dit ook leiden tot beëindiging van de samenwerking..

9.Klachten en geschillen regeling
Patiënten kunnen met klachten over een behandeling terecht bij de klachtenfunctionaris, nadat ze hebben geprobeerd er met ons uit te komen (email klacht@t-cendent.nl) . De klachten regeling is via een link op de website te vinden. Komt men er met de klachtenfunctionaris niet uit, blijft e.e.a. niet naar tevredenheid opgelost, dan kunnen patiënten met geschillen over de behandeling terecht bij het de Geschillen Commissie van de GGZ..

10.Regeling bij vakantie en calamiteiten
Patiënten/cliënten kunnen tijdens afwezigheid gedurende vakantie en ziekte van hun behandelaar contact opnemen met GGZ-collega’s van het BENELUX GENDERTEAM. Tevens is er 24/7 bereikbaarheid via whatsapp.
Indien de praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten zullen GGZ-collega’s van het BENELUX GENDERTEAM zaken overnemen en afhandelen.

 

II Het zorproces – het traject dat de patient/client in de praktijk doorloopt

 1. Wachttijd voor intake en behandeling en begeleiding
  Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via op de website www.t-cendent.nl en/of kunnen deze telefonisch / per whatsapp of mail opvragen.

12.Aanmelding en intake / probleem analyse
De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld:
Het secretariaat van ETZorg – T-cendent ontvangt de telefonische of email aanmelding en vraagt een verwijzing en ingevuld dossierformulier, na ontvangst daarvan worden screeningstesten verzonden (o.a. risico-inventarisatie). Na invulling wordt een korte pre-intake gepland, waarna client definitief wordt ingeschreven (na bespreking in het MDO) indien de problematiek geschikt is voor onze praktijk. Alle informatie wordt in gescand in het dossier en de verzekering wordt gecheckt. De client kan via telefoon en app contact houden met de praktijk, wordt geïnformeerd over plaats, datum en tijdstip van intake zodra bekend en krijgt gedurende de wachttijd waar mogelijk al eea. om vast aan te werken.

We verwijzen patiënten/cliënten door naar een andere zorgaanbieder met een beter passend zorgaanbod of terug naar de verwijzer, waar mogelijk met een passend advies, als onze praktijk ism het BENELUX GENDERTEAM geen passend aanbod heeft op de gestelde zorgvraag van de patiënt/client.

 1. Behandeling en begeleiding
  De patiënt/client is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (de zogenaamde regiebehandelaar). Naam en functie van die persoon zijn bekend bij de patiënt/client.Binnen het complete behandel/transitieproces stuurt de indicerend behandelaar diverse brieven betreffende verwijzing en stand van zaken naar de huisarts (en/of een andere verwijzer), tenzij de patiënt/client daarvoor geen toestemming geeft.

We dragen binnen de praktijk, zowel als binnen het BENELUX GENDERTEAM zorg voor een goede communicatie met de patiënt/client en diens omgeving over het beloop van de behandeling en begeleiding, door middel van het uitvoeren van een heteroanamnese, het onderhouden van groepsmail en/of groepsapps met noodzakelijk betrokken en door patiënt/client toegestane partijen.

De voortgang van de behandeling en begeleiding worden in de praktijk als volgt gemonitord: evaluatie en stappenplan maken, MDO besprekingen (maandelijks tot halfjaarlijks) met alle partijen, behandelplannen, vragenlijsten en ROM die in beginsel  3 maandelijks wordt uitgevoerd en in het latere traject 1x per ½ jaar.

We reflecteren periodiek en tijdig met patiënten/cliënten en evt. de bij de behandeling betrokken derden de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling en begeleiding. Als standaardperiode hiervoor hanteren we 1x per 3 maanden, maar vaker bij calamiteiten.

De tevredenheid van de cliënten wordt na afloop van het traject gemeten en tussendoor om het jaar middels het invullen van een enquete / clienttevredenheidstest.

 1. Afsluiting / nazorg
  Met de patiënt en/of zijn omgeving wordt het resultaat van de behandeling en begeleiding besproken en welke mogelijke vervolgstappen er zijn.

De verwijzer/huisarts krijgt bij elke volgende stap in het proces de verwijsbrief onder ogen en kan zo het gehele proces volgen. Tot de laatste eindbrief aan het einde, tenzij patiënt/client hier bezwaar tegen maakt.

Als een vervolgbehandeling nodig is, geven we hierover gericht advies aan de verwijzer. De vervolgbehandelaar kan waar nodig het volledige dossier of delen daarvan opvragen, maar krijgt altijd een doorverwijzingsbrief. Deze geeft het behaalde resultaat van de behandeling weer en adviseert omtrent mogelijk vervolg, tenzij de client hier bezwaar tegen maakt.

III. Omgang met patiëntgegevens

Bij delen van patiënt gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals, wordt altijd toestemming gevraagd aan de patiënt.

In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruiken we de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en we vragen het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle).
We gebruiken de privacy verklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar / NZA