Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz-Instelling
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen
generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht
een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder
Naaminstelling: T-cendent
Hoofd(post)adres:
Kuiperbergweg 44
1101 AG  Amsterdam
Nederland
Website:www.t-cendent.nl
KvKnummer: 73681539
AGB-code: 94064485

2. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt
Naam: drs. T. Schouten
E-mailadres: t.schouten@t-cendent.nl
Telefoonnummer: 020 – 619 4554
Spoednummer: 06-300 88 549
AGB-code: 94000606

3. Onze locaties vindt u op www.t-cendent.nl

4. Beschrijving zorgaanbod en professioneel netwerk:
Onze organisatie richt zich op dienstverlening voornamelijk voor transgenders in zowel de
1elijn als ook in de 2elijn, waarbij vanuit een eigen vestiging wordt gewerkt in aansluiting op
dienstverlening/doorverwijzing van POH-GGZ, vrijgevestigde psychologie- en
psychotherapiepraktijken, sociale teams van gemeenten als mede paramedici als de psycho
(somatische) fysiotherapeut, trangender verenigingen, – organisaties en -behandelteams en
diverse specialisten in ziekenhuizen in binnen- en buitenland.
Wij trachten daar waar dit geïndiceerd is een multidisciplinaire aanpak te realiseren binnen
het kader van de specialistische GGZ. Daarbij richten we ons met name op de
genderdysfore stoornissen in combinatie met traumaverwerking, stemmings-, angst-, slaap-
en stress gerelateerde stoornissen, autismestoornissen, psychosomatische en mogelijk
andere psychosociale factoren die zorg vormen bij (vermeend) genderdysfore mensen.
Ons extramurale multidisciplinaire team is op zich al een professioneel
netwerk, aangezien een aantal aan dit team verbonden zorgprofessionals
ook zelf een 1elijns praktijk voeren, dan wel binnen ziekenhuizen werkzaam zijn of binnen
klinieken.
Daarnaast zijn er samenwerkingsafspraken met huisartsen van onze cliënten en met de
relevante specialisten in ziekenhuizen in ons werkgebied in zowel binnen- als buitenland.

5. T-cendent heeft aanbod in:
De basis en de gespecialiseerde GGZ en met name transgenderzorg.

6 .Behandel settingen gespecialiseerde- ggz
Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek bij T-cendent terecht en onze
praktijk biedt de volgende vormen van zorg (met regiebehandelaar):
– Ambulante zorg: als regiebehandelaar kan optreden de GZ-psycholoog,
psychotherapeut of psychiater
– Transgenderzorg: als regiebehandelaar kan optreden de GZ-psycholoog met
specialisme Transgenderdeskundige, de psychotherapeut of de psychiater

7. Structurele samenwerkingspartners
T-cendent werkt ten behoeve van de behandeling van patiënten/cliënten/patiëntenzorg
samen met de volgende partners:
Diverse huisartsenpraktijken in Nederland en het buitenland, afhankelijk van de woonplaats
van de transgendere cliënt (zodra cliënt in behandeling is genomen wordt contact gezocht
met de betreffende huisarts) ivm. eventuele hormoonbegeleiding, aanvullende behandeling
en/of procesondersteuning.
Diverse endocrinologen in gerenommeerde ziekenhuizen in Nederland en het buitenland
voor verstrekking van hormonen en de medische begeleiding daarvan (oa. in Nederland,
Thailand, België, Engeland, Duitsland, Canada, de VS, etc.).
Diverse gespecialiseerde artsen op transgender gebied, waaronder: chirurgen voor
masectomie, mammoplastiek, orchidectomie, FFS, SRS/vaginaplastiek, phalloplastiek enz.
in Nederland en het buitenland en specialistische transgenderteams in Nederland en Belgie.

II.Organisatie van de zorg

8. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen
T-cendent ziet er als volgt op toe dat:

9a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn:
Onze zorgverleners moeten opgenomen zijn in het BIG register, zijn aantoonbaar
gediplomeerd en opgenomen in hun beroepsregisters.
Daarnaast zijn zij verplicht een VOG aan te leveren. Deze drie voorwaarden worden gesteld
vooraf aan het in dienst komen bij onze organisatie.
Indien zij niet meer voldoen aan een van deze voorwaarden wordt de overeenkomst
ontbonden.

9b.Zorgverleners volgens zorgstandaarden en richtlijnen handelen:
Zorgverleners zijn verplicht te werken volgens beroepsstandaarden en richtlijnen.
Ook dit is geborgd in de afgesloten arbeids- en ZZP overeenkomsten.
Niet nakomen hiervan kan leiden tot ontbinding van de contractrelatie.

9c.Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden:
Zorgverleners dienen allen te participeren in intervisiegroepen en zijn verplicht een werk eis
te handhaven die aan hun beroep wordt gesteld om hun titel te behouden. .
Dit wordt jaarlijks geëvalueerd en besproken in zowel functionerings- als
beoordelingsgesprekken. Bij het niet handhaven van de deskundigheid in deze opzichten
kan dit ook leiden tot beëindiging van de werkrelatie.

10.Samenwerking
Dit is vastgelegd en geborgd in het transgenderprotocol (download vanaf onze website) en
onze samenwerkingsafspraken.

10b.Indien de organisatie gespecialiseerde-ggz levert:
Binnen T-cendent is het multidisciplinair overleg en de informatie-
uitwisseling en-overdracht tussen regiebehandelaar en andere betrokken
behandelaren als volgt geregeld:
Ons team maakt gebruik van Intramed als EPD. Alle zorgprofessionals hebben (alleen met
toestemming van cliënt) toegang tot dit EPD en kunnen de gegevens inzien en inschrijven.
Daarnaast is er maandelijks standaard multidisciplinair overleg waarbij in principe alle
zorgverleners aanwezig dienen te zijn. De regiebehandelaar is minimaal elke maand
aanwezig bij dit MDO. Zij is degene die uiteindelijk bepaalt en de leiding heeft van het
behandelproces.

10c.T-cendent hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen
van de zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon:
De regiebehandelaar heeft in principe de contacten met de verwijzende artsen wanneer dit
noodzakelijk is en wisselt informatie uit met medisch specialisten in de ziekenhuizen indien
dit nodig is. Er is uiteraard een crisisprotocol wat in principe altijd in handen van de
regiebehandelaar ligt en zo nodig omschreven staat in het dossier.

10d.Escalatieprocedure:
Binnen T-cendent geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken
zorgverleners dat ten allen tijde de regiebehandelaar beslist (vastgelegd in het
transgenderprotocol).

11. Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens

11a. Toestemming
Bij delen van patiënt gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals, wordt
altijd toestemming gevraagd aan de patiënt.

11b. Doorbreken van beroepsgeheim
In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruiken we de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk
geweld), het stappenplan materiële controle en we vragen het controleplan op bij de
zorgverzekeraar (bij materiële controle).

11c. Privacy verklaring
We gebruiken de privacy verklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan
zijn zorgverzekeraar:

11d. ROM naar SBG
T-cendent levert ROM-gegevens aan bij de Stichting Benchmark ggz (SBG) op
geaggregeerd niveau ten behoeve van benchmarking, op voorwaarde dat dit veilig en
onherleidbaar tot cliënten mogelijk is en vanaf het moment dat dit verplicht is gesteld.

12.Klachten en geschillen regeling

12a.Klachten regeling en functionaris
Patiënten kunnen met klachten over een behandeling terecht bij de klachtfunctionaris van de
cliëntenraad: email klacht@t-cendent.nl . De klachten regeling is via een link op de
website te vinden.

12b.Komt men er met de klachtenfunctionaris niet uit, blijft eea. niet naar tevredenheid
opgelost, dan kunnen patiënten met geschillen over de behandeling terecht bij het NIP.

III. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in deze instelling doorloopt

13.Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via op de website
www.t-cendent.nl en/of kunnen deze telefonisch opvragen.

14.Aanmelding en intake

14a.Aanmeldprocedure:
De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld:
Het secretariaat van T-cendent ontvangt de telefonische of email aanmelding en schrijft
cliënt in, start een dossier, maakt een intake afspraak en stuurt info en begin testen toe i.v.m.
o.a. risico-inventarisatie en de verwijsbrief wordt ingescand in het dossier / de verzekering
wordt gecheckt.

14b. Intake en indicatiestelling
De intake wordt gedaan door de psycholoog (en ondersteund door de) regiebehandelaar en
indien noodzakelijk de psychiater. Alle communicatie met cliënt en evt. derden in de voorfase
en in de intakefase wordt bij voorkeur via de (regie)behandelaar gedaan. Zij voert ook na de
indicatiestelling het gesprek met de cliënt waarbij het behandelvoorstel wordt toegelicht en
uiteindelijk de behandelovereenkomst wordt opgesteld en getekend.
De behandelaar is verantwoordelijk voor dit proces van testgegevens voorleggen en
afspraken maken e.d. en alle communicatie in dit stadium. De risico-inventarisatie wordt
tussen behandelaar en regiebehandelaar besproken en vervolgens binnen het MDO
meegedeeld. Waar nodig wordt e.e.a. vooraf met de psychiater besproken. Bij geen risico en
mogelijk passend behandelaanbod wordt de regiebehandelaar de verantwoordelijke voor de
cliënt.

14c.Terugverwijzing bij geen passend zorgaanbod
Binnen T-cendent wordt de patiënt/cliënt terugverwezen naar de verwijzer – indien mogelijk
meteen met passend advies – indien T-cendent geen passend aanbod heeft op de
zorgvraag van de patiënt/cliënt.

15.Diagnose
De diagnosestelling binnen T-cendent is als volgt geregeld:

De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor dit proces en alle communicatie in dit stadium.
Zij stuurt testen toe, interpreteert en bespreekt die met behandelaar en psychiater, legt e.e.a.
voor in het MDO enz. Voor de inhoud van dit stadium verwijzen wij naar ons
transgender protocol voortraject.
Na de eerst diagnostische fase van het transgender protocol gevolgd te hebben, volgt na
gesprekken met de behandelaar en regiebehandelaar (bij BGGZ) en bij de psychiater (bij
SGGZ) de definitieve diagnose en beslissing tot vervolgbehandeling, in samenspraak met de
cliënt. Deze wordt in het MDO besproken. De mening van de regiebehandelaar is daarbij
leidend, die bepaalt de diagnosecode.
In samenspraak en overleg met de patiënt wordt al dan niet een vervolgbehandelplan
opgesteld en door cliënt en regiebehandelaar getekend. Dan kan de vervolgbehandeling
starten.
Bij te hoog risico wordt doorverwezen op verantwoordelijkheid van regiebehandelaar en/of
psychiater.

16.Behandeling

16a. Het behandelplan
Het wordt als volgt opgesteld:
Samen met de cliënt wordt e.e.a. besproken door de (regie)behandelaar en opgesteld, daarna
kijkt het MDO mee en wordt het door de regiebehandelaar, al dan niet in samenspraak met
de psychiater, bij akkoord definitief bekrachtigd.
De inzet van de verschillende behandelaren van het MDO team wordt aan het begin van het
traject bepaald, maar dit kan in de loop van het traject worden aangepast. Er worden
keuzes gemaakt in hoeverre bepaalde behandelaren wel of niet interventies gaan verrichten.
Het is en blijft maatwerk, afhankelijk van de situatie en de reactie van de cliënt op de
behandelingen.
Standaard is altijd de regelmatige contacten van de (regie)behandelaar met de cliënt,
normaal gesproken ook wekelijks tot maandelijks de psycholoog.
De psychiater op vaste plaatsen in het proces (zie trangenderprotocol).
Facultatief volgt inzet van ondersteuning door sociaal maatschappelijk werk, POH-GGZ, of
andere noodzakelijke ondersteuners/behandelaren.
Er vinden regelmatig evaluaties plaats met de cliënt, dit wordt normaal gesproken door de
behandelaar geregeld en voorgelegd aan de regiebehandelaar.

16b. Regiebehandelaar aanspreekpunt tijdens behandeling
Het aanspreekpunt voor de patiënt/cliënt tijdens de behandeling is de regiebehandelaar:
De praktijkassistente en de (regie)behandelaar werken nauw samen bij ons. De praktijk
assistente heeft haar accent meer liggen in de procedurele en organisatorische kant, zij zorgt
ervoor dat alles goed georganiseerd wordt, iedereen netjes de documentatie in het EPD
wekelijks bijwerkt, het MDO wordt georganiseerd (de psychiater en/of regiebehandelaar leidt
dit MDO) en zij neemt een groot deel van de communicatie over organisatorische zaken met
de cliënt voor haar rekening.
De (regie)behandelaar houdt zich bij ons vooral bezig met de vakinhoudelijke
kanten. Zij zorgt voor de diagnose, indicatiestelling en is eindverantwoordelijk voor het
behandelplan. Zij ziet met regelmaat de cliënt zelf in het proces en leidt vakinhoudelijk het
MDO team. Zij doet de tussenevaluatie en de eindevaluatie en sluit ook het proces af.

16c. Voortgang van de behandeling monitoring
De voortgang van de behandeling wordt binnen T-cendent als volgt gemonitord :
Er vindt in principe wekelijks supervisie van behandelaar door regiebehandelaar plaats.
Maandelijks is er een multidisciplinair overleg, altijd op een vaste dag en tijd. Hierbij is sprake
van fysiek en/of skype overleg. Het MDO kan, als er meer cliënten in behandeling zijn, 1x per
14 dagen wordt georganiseerd. Eea. wordt bepaald door de regiebehandelaar. Zij leidt het
MDO organisatorisch en vakinhoudelijk en is minimaal1 x per maand aanwezig bij het MDO.
Elke 3-6 maanden (afhankelijk van de behandelfrequentie) vindt een evaluatie plaats met de
cliënt zelf (via ROM), maar in principe komt elke cliënt elk half jaar in het MDO kort aan de
orde in de zin van voortgangsrapportage en afstemming onderling tussen behandelaars.
Klinimetrie (testuitslagen) wordt regelmatig vastgelegd in het EPD.

16.d Voortgangsevaluatie
Binnen T-cendent evalueert de regiebehandelaar samen met de patiënt/cliënt en eventueel
zijn naasten de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling als volgt: via de
ROM-bespreking eens per 3-6 maanden, afhankelijk van de behandelfrequentie.
Tijdens de tussentijdse evaluaties wordt gekeken naar de doelstellingen uit het behandelplan
en vastgesteld hoe het resultaat is in relatie tot de tijdslijn. Waar nodig worden doelen
bijgesteld. Soms wordt het behandeltraject verlengd.
Binnen onze organisatie richten we ons als regel op trajecten van 1000-4000 minuten. Ook
de motivatie van de cliënt is en blijft uiteraard een zeer belangrijke factor in het
behandeltraject. Dit wordt ook steeds gemonitord in de tussentijdse evaluaties en waar nodig
wordt dit op scherp gesteld.

16e.Tevredenheidsmeting
De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnenT-cendent op de volgende manier
gemeten:
Aan het einde van de behandeling wordt dit gemeten met een vragenlijst.

17.Afsluiting/nazorg

17a.Resultaat van de behandeling
De resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen worden als volgt met de
patiënt/cliënt en diens verwijzer besproken:
Vooraf aan het behandeltraject is met cliënt al besproken of er akkoord is voor het
informeren van de huisarts/verwijzer. Na afloop van elk onderdeel van het traject wordt als
regel de huisarts/verwijzer geïnformeerd over het resultaat van de interventie, tenzij cliënt dit
niet toestaat. De eindevaluatie wordt altijd vastgelegd in het EPD. Er wordt met de cliënt een
vervolgplan besproken waarbij het mogelijk is dat er vervolgstappen worden geadviseerd.
Indien cliënt hiermee akkoord gaat wordt ook een evt. vervolgbehandelaar geïnformeerd,
Uiteraard wordt hierin de verwijzer betrokken omdat deze ook akkoord moet gaan met de
evt. doorverwijzing.

17b.Terugval
Patiënten/cliënten en/of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de
behandeling sprake is van crisis of terugval:
Zij kunnen de regiebehandelaar rechtstreeks consulteren waarna zij kan beslissen in
hoeverre het noodzakelijk is dat doorverwijzing naar medisch specialist of terugverwijzing
naar de  huisarts noodzakelijk is. Wanneer er sprake is van acute crisis kan zij ook direct
handelen volgens het crisisprotocol.

IV.Ondertekening

Naam bestuurder van T-cendent:

Drs. T. Schouten
Plaats: Amsterdam
Datum: 8-7-2018

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handelsconform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb
ingevuld.

Bij het openbaar maken van het kwaliteitsstatuut voegt de ggz-instelling de volgende bijlagen
op de registratiepagina van www.ggzkwaliteitsstatuut.nl toe:
– algemene leveringsvoorwaarden
– transgenderprotocol
– kwaliteitsstatuut
– wachttijden document