Als je jezelf aanmeldt bij T-cendent start het verzamelen van persoonsgegevens. Wij vragen naar je naam, adres en contactgegevens plus je BSN en verzekeringsgegevens. Alle gegevens die je aan de T-cendent levert, worden digitaal opgeslagen.

Waarvoor gebruiken wij je BSN en verzekeringsgegevens?
De zorg die de T-cendent levert wordt per sessie (gedeeltelijk) aan je terugbetaald door je zorgverzekeraar, of in het geval van jeugdzorg, via een van te voren aangevraagde PGB van de gemeente. Zorgverzekeraars en gemeenten verplichten zorgaanbieders om te verifiëren dat degenen wiens zorg zij bekostigen, in een Nederlandse gemeente staat ingeschreven. Met je BSN kunnen wij dit controleren. Je verzekeringsgegevens hebben wij nodig om te controleren waar je verzekerd bent en om op je factuur voor de verzekering te vermelden..

Electronisch Patiënten Dossier
T-cendent legt je gegevens vast in een Electronisch Patiënten Dossier (EPD). Hierin worden je persoonsgegevens, documenten, brieven, testverslagen en gespreksverslagen vastgelegd. Dit EPD is grondig beveiligd en staat niet in verbinding met landelijke systemen, zoals het Landelijk Schakel Punt (LSP). De bewaartermijn voor medische gegevens is wettelijk bepaald op 15 jaar. Hierna zullen je gegevens uit onze systemen worden verwijderd.

Externe partijen
Voor de behandeling worden ICT-systemen van externe partijen gebruikt. Denk hierbij aan het elektronisch voorschrijven van eventuele medicatie, het in kaart brengen van de klachten of het klaar zetten van specifieke oefeningen en vragenlijsten. Met deze partijen (onze gegevensverwerkers) heeft de T-cendent een verwerkersovereenkomst waarin helder is vastgelegd hoe de privacy rond persoonsgegevens geborgd is. Hiermee wordt voldaan aan de wet- en regelgeving. Het uitgangspunt is dat gegevens nooit met derden worden gedeeld.

Inzage
Je hebt het recht om je opgeslagen gegevens in te zien. Een groot deel van je dossier kun je inzien in de T-cendent omgeving, die bij aanmelding wordt aangemaakt als je hier toestemming voor geeft. Wil je u op een andere manier inzage in je dossier of een kopie ervan, dan kun je dit opvragen. Ook heb je het recht om bepaalde delen van je dossier te laten vernietigen. Onderaan deze pagina staat welke regels er gelden en hoe je een verzoek voor vernietiging doet.

AVG
T-cendent voldoet bij de verwerking van je gegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); de Europese privacywet. Heb je klachten met betrekking tot de verwerking van je gegevens dan kun je contact opnemen met de praktijkmanager van T-cendent. Kom je er samen met T-cendent niet uit, dan kun je je richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyreglement
T-cendent verstrekt geen informatie aan derden over de inhoud van de behandeling zonder dat je daar toestemming voor geeft. Al onze professionals hanteren in hun werk de gedragscodes van de beroepsvereniging het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Je wordt bij aanvang van de behandeling om toestemming gevraagd om informatie over je klacht(en), diagnose, behandelbeleid en de behandel conclusie uit te wisselen met je huisarts of verwijzer. Het privacyreglement van T-cendent kun je downloaden via onze website of kosteloos opvragen bij het secretariaat.

Verzoek om inzage of vernietiging van je gegevens
Een verzoek tot inzage of vernietiging van (een deel van) je gegevens kun je kenbaar maken aan je behandelaar via een schriftelijke, door jezelf ondertekende brief waarin je melding maakt wat je vernietigd wenst te hebben. Je behandelaar zal met je bespreken welke gegevens je ter inzage/vernietigd wilt hebben en wat daarvoor nodig is. Is je behandeling al afgesloten, dan kun je je verzoek richten aan de Praktijkmanager.